بیشتر
دوره حسابداری ویژه بازارکار
دوره حسابداری ویژه بازارکار
180 ساعت شروع از 1397/08/14 زوج 20:30 - 17:30 مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دوره حسابداری مالی بازرگانی
دوره حسابداری مالی بازرگانی
40 ساعت شروع از 1397/07/15 یکشنبه سه شنبه ۲۰ - ۱۷ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۵۳۵,۰۰۰ تومان
دوره حسابداری ویژه بازارکار
دوره حسابداری ویژه بازارکار
180 ساعت شروع از 1397/07/14 زوج ۲۰ - ۱۷ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
دوره چرخه کامل حسابداری
دوره چرخه کامل حسابداری
70 ساعت شروع از 1397/07/26 پنجشنبه ۱۹ - ۱۴ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
آموزش سرمایه گذاری در بورس
آموزش سرمایه گذاری در بورس
87 ساعت شروع از 1397/07/15 یکشنبه ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
برای استفاده از تمامی امکانات کرسی وارد شوید