بیشتر
آموزش 3DMax و V-Ray
آموزش 3DMax و V-Ray
130 ساعت شروع از 1397/08/25 پنجشنبه ۱۴:۳۰ - ۸:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
دوره حسابداری ویژه بازارکار
دوره حسابداری ویژه بازارکار
180 ساعت شروع از 1397/08/14 زوج 20:30 - 17:30 مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دوره اتوکد دوبعدی
دوره اتوکد دوبعدی
60 ساعت شروع از 1397/08/20 یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۸۵,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی python پایتون
دوره برنامه نویسی python پایتون
60 ساعت شروع از 1397/08/11 جمعه ۲۰:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۸۲۲,۰۰۰ تومان
دوره CEH
دوره CEH
36 ساعت شروع از 1397/08/04 جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی الگوریتم با FMSLOGO
طراحی الگوریتم با FMSLOGO
40 ساعت شروع از 1397/07/25 چهارشنبه ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۴۷۵,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی اندروید (پکیج)
دوره برنامه نویسی اندروید (پکیج)
70 ساعت شروع از 1397/07/20 جمعه ۱۹ - ۱۵ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی Java SE
دوره برنامه نویسی Java SE
50 ساعت شروع از 1397/07/20 جمعه ۱۴ - ۹ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۷۵۰,۰۰۰ تومان
دوره MCSA 2016
دوره MCSA 2016
230 ساعت شروع از 1397/07/19 پنجشنبه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی python پایتون
دوره برنامه نویسی python پایتون
60 ساعت شروع از 1397/07/11 شنبه چهارشنبه ۲۱ - ۱۷ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۸۲۲,۰۰۰ تومان
آموزش فتوشاپ ۲۰۱۷ مقدماتی تا پیشرفته
آموزش فتوشاپ ۲۰۱۷ مقدماتی تا پیشرفته
60 ساعت شروع از 1397/07/23 زوج ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۷۰,۵۰۰ تومان
دوره هک رشد در سئو
دوره هک رشد در سئو
56 ساعت شروع از 1397/07/12 پنجشنبه ۱۸ - ۱۴ آکادمی دوسنت
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی python پایتون
دوره برنامه نویسی python پایتون
60 ساعت شروع از 1397/07/11 شنبه چهارشنبه ۲۱ - ۱۷ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۸۲۲,۰۰۰ تومان
دوره +Network
دوره +Network
30 ساعت شروع از 1397/07/19 پنجشنبه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۳۲۵,۰۰۰ تومان
دوره MCSA 2016
دوره MCSA 2016
230 ساعت شروع از 1397/07/12 پنجشنبه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی Java SE
دوره برنامه نویسی Java SE
50 ساعت شروع از 1397/07/08 یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۷۵۰,۰۰۰ تومان
دوره CCNA R&S
دوره CCNA R&S
66 ساعت شروع از 1397/07/20 جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی اندروید (پکیج)
دوره برنامه نویسی اندروید (پکیج)
70 ساعت شروع از 1397/07/13 جمعه ۱۹ - ۱۵ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
دوره حسابداری مالی بازرگانی
دوره حسابداری مالی بازرگانی
40 ساعت شروع از 1397/07/15 یکشنبه سه شنبه ۲۰ - ۱۷ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۵۳۵,۰۰۰ تومان
دوره حسابداری ویژه بازارکار
دوره حسابداری ویژه بازارکار
180 ساعت شروع از 1397/07/14 زوج ۲۰ - ۱۷ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
برای استفاده از تمامی امکانات کرسی وارد شوید